Informacje skrócone:

Start o godz. 10:00. Rynek w Cieszynie.

Meta: Hala Widowiskowo – Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków. Ul. Sportowa 1

Limit czasu wynosi 6h (godz. 16:00).

Uczestnicy otrzymają plan miasta (skala 1:20 000, podpisane ulice, place, itd…), z zaznaczonymi kilkunastoma punktami, do których należy dotrzeć i na niektórych z nich wykonać określone zadanie. Za niepoprawne wykonanie zadania zespół otrzyma minuty karne, które później dolicza się do czasu ukończenia zawodów.

Klasyfikacja z następujących kategoriach: KK (dwie kobiety), MIX (kobieta i mężczyzna) i MM (dwójka mężczyzn).

Regulamin

I. RYWALIZACJA

1. Warunkiem dopuszczenia do samodzielnego startu jest ukończony 18 rok życia. Organizator dopuszcza do startu osoby poniżej 18 roku życia wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność innego zawodnika pełnoletniego.

2. Uczestnicy startują w zawodach pod imieniem i nazwiskiem można podawać dodatkowo nazwę zespołu

3. Wszyscy uczestnicy startują jednocześnie i zmierzają do mety non-stop. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Trasa wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych (dalej PK).

4. Zadaniem uczestnika jest zgłoszenie się na poszczególnych punktach kontrolnych oraz na wykonaniu tzw. zadań specjalnych na niektórych z nich. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zespołu.

5. O kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje liczba zaliczonych punktów kontrolnych. Przy jednakowej liczbie zaliczonych PK decyduje czas przybycia na metę plus ew. minuty karne, które to dopiero podsumowane stanowią ostateczny czas ukończenia imprezy.

6. Uczestnicy obowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. Uczestnicy poruszają się pieszo lub na rowerach – wedle uznania. 

7. Klasyfikacja i weryfikacja punktów odbywa się tylko na podstawie karty startowej. W przypadku zagubienia karty następuje dyskwalifikacja zawodnika/zespołu. Track GPS, nie jest formą potwierdzania obecności na punkcie.

II. MAPY

1. Całą trasę uczestnicy pokonują przy użyciu kompletu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów.

2. Zabronione jest korzystanie z innych map (np.: w postaci aplikacji nawigacyjnych dostępnych w telefonach komórkowych, urządzeniach GPS itd.).

3. Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami i ponumerowane. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu. Start oznaczony jest jako równoboczny trójkąt, meta zaznaczona podwójnym okręgiem. 

III. PUNKT KONTROLNY (PK)

1. Punkt kontrolny wyposażony jest biało-pomarańczowy lampion lub kartkę formatu A4 (również biało – pomarańczowy kolor) oraz przyrząd do potwierdzania (perforator) chyba, że organizator zdecydował inaczej, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed startem.

2. Na niektórych PK znajdować się będą sędziowie punktowi.

3. Zawodnik sam dokonuje potwierdzenia na karcie startowej przyrządem umieszczonym przy lampionie (niezależnie, czy na PK jest obsługa sędziowska, czy jej nie ma).

4. Na PK z obsługą sędziowską należy zameldować się sędziemu.

5. W przypadku, gdy uczestnik znajduje się w terenie w miejscu oznaczonym na mapie i uznaje, że nie ma PK (lampionu lub kartki), powiadamia o zaistniałym fakcie BIURO ZAWODÓW oraz fotografuje miejsce uznane za PK lub zapamiętuje charakterystyczne cechy punktu i przedstawia je na mecie celem uzyskania potwierdzenia i zaliczenia obecności na danym PK.

6. Zagubienie karty startowej lub jej zniszczenie, uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów skutkuje niesklasyfikowaniem uczestnika/zespołu.

IV. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

1. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku (posiadanego na starcie lub strefach zmian). Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.

2. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać podstawowe wyposażenie, które wymienione zostało poniżej. Organizatorzy mogą dokonać kontroli sprzętu przed rozpoczęciem zawodów, jak również zastrzegają sobie prawo do sprawdzania go w trakcie zawodów i przyznania minut karnych za jego brak.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

1 x dokument tożsamości (dla każdego zawodnika)

telefon do którego nr posiadają Organizatorzy, w przypadku zespołu wystarczy jeden telefon dla całego zespołu

WYPOSAŻENIE ZALECANE:

ubezpieczenie medyczne i NNW

ubiór odpowiedni do warunków atmosferycznych

podstawowa apteczka medyczna

V. ZASADY KLASYFIKACJI

Ukończenie zawodów

Kryterium klasyfikacji zawodnika/zespołów jest – w pierwszej kolejności – liczba zaliczonych PK oraz – przy jednakowej ich liczbie – czas przybycia na metę plus ew. kary czasowe. Dopiero suma tych dwóch wartości daje ostateczny czas ukończenia zawodów.

Rezygnacja

W przypadku wycofania się zawodnika zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatorów.

Organizatorzy nie odpowiadają za uczestnika/zespół, który się wycofa. Uczestnik/zespół sam zapewnia sobie środek transportu do bazy zawodów. Nie dotyczy to sytuacji związanej z udzieleniem pomocy medycznej.

Dyskwalifikacja

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika:

– w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,

– w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

VI. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie trasy wyznacza się na 6h (godz. 16:00).

2. Uczestnicy, którzy przybędą na metę po upływie limitu nie będą klasyfikowani.

VII. KARY I PREMIE CZASOWE

1. Kary czasowe naliczane będą za:

– niewykonanie lub niepoprawne wykonanie zadania specjalnego – do 1 godziny

– brak numeru startowego – 1 godzina

– niepoprawne noszenie numeru startowego – 30 minut

– nanoszenie na osobisty numer startowy napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora – 30 minut

2. W wyjątkowych przypadkach Organizatorzy mogą podjąć decyzję o dodatkowej premii czasowej dla uczestników.

3. Kary i premie czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zespołu na metę.

VIII. NUMERY STARTOWE

1. Zawodnicy otrzymują numer startowy w biurze zawodów podczas rejestracji.

2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie założonym numerem startowym.

3. Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam, oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.

4. Zawodnicy mogą umieszczać na swoich strojach reklamy własnych sponsorów, jednakże zabronione jest zasłanianie reklam widocznych na numerach startowych.

IX. ŻYWIENIE NA TRASIE

1. Zawodnicy sami zapewniają sobie jedzenie i napoje na cały czas trwania zawodów, jak również są odpowiedzialni za pakowanie całego swojego prowiantu, wyposażenia oraz narzędzi przed zawodami.

2. Zawodnicy mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.

3. Zabronione jest korzystanie z zorganizowanej pomocy w przygotowywaniu posiłków.

4. Organizator zapewnia ciepły posiłek i napój w bazie po zakończeniu trasy, w wyznaczonych godzinach.

X. BEZPIECZEŃSTWO

Informacje ogólne:

1. Wszyscy zawodnicy startują na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator oraz współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki, utraty mienia, które zdarzą się w trakcie zawodów.

2. Zawodnicy zobowiązują się do poruszania zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego. 

3. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i muszą posiadać cały sprzęt wymagany przez Organizatorów.

4. Podczas odprawy uczestnicy zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach na trasie oraz procedurach postępowania w razie wypadku.

5. Każdy zawodnik musi posiadać przez cały okres zawodów przynajmniej jeden sprawny telefon komórkowy, do którego nr mają Organizatorzy.

6. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Procedury w razie wypadku

1. Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników.

2. Zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania organizatora o wypadku.

3. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe utracą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Organizatorami, zawodnicy na „własną rękę” organizują pomoc medyczną, jednocześnie w jak najkrótszym czasie informują biuro rajdu o zaistniałej sytuacji i poczynionych krokach.

4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku. W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z przeciwnego zespołu zawodnik lub drużyna zostanie zdyskwalifikowany.

5. Zawodnikom udzielającym pomocy, którzy nie ulegli wypadkowi zostanie przyznany bonus czasowy od Organizatorów.

XII. ZAKAZY I OBOWIĄZKI

1. Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.

2. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Wszystkie odcinki trasy, gdzie istnieje możliwość wykorzystania transportu, będą obserwowane przez sędziów. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację uczestnika.

3. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji imprezy: Orienteering w Cieszynie, 18/19 czerwca 2016r. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.

2. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

3. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów w przyszłości (powiadamianie e-mailowe o kolejnych imprezach).

4. Protesty przyjmowane są w bazie zawodów, pisemnie do godziny po ukończeniu zawodów przez zawodnika zespół.

5. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do organizatorów.